Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Eucharisztikus kongresszus


Főoldal
 
Mindszenty életmű
Elérhetőség Templomunk
Hirdetés Utcajegyzék
Miserend - kegyeletihely Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Keresztség Események
Esküvő Újságcikkek
Lelkitükör Képalbumok
Heti Lélekemelő
Napi olvasmányok Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Eucharisztikus
kongresszus
Hangfelvételek
NEK tár


Tündöklő diadalút a Dunán

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése

 

Krisztusban Kedves Testvérek!

        Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról,

hogy Ferenc pápa a következő világkong­resszus színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Eucharisztikus

Világ­kongresszus emlékét Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki él­ményt jelentett.

Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe

vetett bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus

„vándorlásunk társa lett”.


jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet

az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat

az egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad

belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely

     A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult a Kongresszus Titkársá­ga. Kidolgoztuk javaslatainkat a

Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szentatya

 az Egyház minden más tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisz­tia lelki életünk forrása, hiszen "benne van

az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk" (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta

forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.


      A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket,

hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a

béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művé­nek jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és

küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve

(vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való

találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június 21-én) amikor a szentáldozásban

részesülünk az Euc­harisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek nem maradha­tunk közömbösek azzal a

hívással szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus

áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghez­vihet.


        1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. Ma a józan ember­ség, a tudomány vívmányait szeretettel és

felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét

kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.


        A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra

hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte a

vilá­gon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak

felkeresni számos plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós

megbízottak elősegít­hetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a szentség­imádás végzésének

megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az

egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége,

szegénysége, magányos­sága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos

hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges

segítése is az élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk,

kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.


        Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló

jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra

indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a megújulásért.


        Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot a Kongresszus sikeréért!

Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a záró könyörgés után, de az áldás előtt, ősztől pedig minden hittanóra végén is, a következő

imádságot:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért


Mennyei Atyánk, minden élet forrása!

Küldd el Szentlelkedet,

hogy az önmagát értünk feláldozó

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust

felismerjük és egyre jobban szeressük!

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,


orvosunk és békességünk.


Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét

elvigyük minden emberhez!

Add, hogy a készület ideje

és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése

egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,

Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!

Amen.Budapest, 2017. május 20-án

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia                    Erdő Péter                                                                          Veres András
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek,                                            Győri megyéspüspök,
               az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke              a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

A körlevél felolvasandó: 2017. júniu 18-án, Úrnapján minden vasárnapi szentmisén.

Hasznos információk:

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-20-ig Budapesten kerül megrendezésre.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága: NEK Titkárság - 1064 Budapest, Vörösmarty utca 40. - titkarsag@iec2020.hu, A Kongresszus honlapja: iec2020.hu
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

A "Minden forrásom belőled fakad" zsoltáridézetet jeleníti meg az
Oltáriszentségből fakadó forrás, aminek vize négy vonalban zubog alá, utalva
az örömhír terjedésére, melyet számunkra a négy evangélista örökített meg.


A Kongresszus logójának leírása is:

      A logóban az ostya és a kehely szimbolizálja az Oltáriszentséget.
      Az ostyában látható kereszt az Eucharisztia áldozat-jellegére és a Golgotára utal. A kereszt piros színe továbbá
      Jézus irántunk való szeretetét, értünk vállalt kereszthalálát is kifejezi.

      A forrás folyóba ömlik, melyet az alsó hullám jelez. Ez a hullám kifejezi az Egyház örömhírvivő tevékenységét
      és utal a
Dunára, Budapest folyójára is.

      A Duna számos európai országot köt össze, Nyugatról Keletre, Északról Délre folyva, így kifejezi, hogy az
      Eucharisztia
közös forrásként összeköt bennünket, különböző nyelvű és kultúrájú európai keresztényeket, s
      így kiengesztelődésünk forrása is.

      A forrásból fakadó négy folyó a világ négy égtáját is jelképezi. Ezeket az égtájakat termékenyíti meg az
      evangélium és élteti az Eucharisztia.

      A logóban használt színek az ikonfestés hagyományai szerint jelenítik meg a Szentháromságot:
      az Atya színe a piros, a Fiúé az arany (sárga), a Szentléleké az égszínkék.

      Magyarország nemzeti színei is megjelennek a logóban, utalva Budapestre, ami 2020-ban otthont ad a
      Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

Eucharisztikus Kongresszus honlapja:
https://www.iec2020.hu/hu

2020-ban lesz az EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESZUS BUDAPESTEN.

A lelki felkészülés különösen fontos eleme a SZENTSÉGIMÁDÁS. Májustól külön
hangsúllyal kapcsolódjunk be mi is az Eucharisztia tiszteletébe, megismerésébe.


A Bíboros Úr sürgetésére hetenként teremtünk alkalmat a közös szentségimádásra,
- Májusban az esti misék után litániát imádkozunk, és szentségi áldással fejezzük be.

- Minden csütörtökön este 18 45– 19 45 -ig nyitva lesz az altemplom, szentségimádásra.

A kitett Oltáriszentséggel várjuk az imádkozni vágyókat, hogy az Eucharisztiában jelen
lévő Jézust jobban megismerjük, tiszteletét elmélyítésük, és a pápa által jóváhagyott jelmondatot
felfedezzük, mely így szól „Minden forrásom belőled fakad.”


Az időpont talán alkalmas azoknak is, akik később jönnek meg a munkából, hacsak fél órát tudunk is itt tölteni.         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.
Kegyeleti hellyel kapcsolatban gondnokunknál lehet érdeklődni.

  Telefon:  +36-  1-252-42-71
   Telefon:  +36-20-823-16-75


Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Adószámunk:    19622969-1-42

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános