Zoborhegy téri REGNUM   MARIANUM   PLÉBÁNIA honlapja
Események


Fõoldal    Templomunk
Miserend Utcajegyzék
Hirdetés Alapítványunk
Szentségek Egyházközségi
hozzájárulás
Eucharisztikus
kongresszus
Események
NEK tár Újságcikkek
Keresztség Képalbumok
Esküvõ Kapcsolataink,
Templomok miserendje
Lelkitükör
Heti Lélekemelõ Hangfelvételek
Napi olvasmányok


Szentségimádási elmélkedések:

KÉRÉS GYŰJTÉSRE

A FŰTÉS FELÚJÍTÁSA KAPCSÁN

 
        Szeretettel tájékoztatom a kedves híveket, hogy az évek óta nagy gondot jelentő téli, fél milliós fűtés
        számla csökkentésére, a régi gazdaságtalan fűtésrendszer megszüntetésével, új és szakaszolható
        fűtésrendszer kiépítésével találtunk megoldást.

        Bíboros Úr 20 M. Ft-al támogatja ezt a 24 M. Ft-os felújítást. Minden támogatásnál elvárja és engedé-
        lyezi, hogy a hívek is legalább a támogatás 15- 20 %-át tegyék hozzá. Most tehát ezt a 4 M. Ft-t kell
        összegyűjtenünk
, hogy az új, gazdaságosabban szakaszolható fűtésrendszer elkészüljön. Így a legfonto-
        sabb épületrészek fűtését és korszerűsítését tudjuk megoldani.

A gyűjtés kapcsán nem kívánunk senkitől erején felüli áldozatot.

Akinek pár ezer Ft-ra futja, nagy köszönettel vesszük, akinek lehetősége van nagyobb adományra,
         azt is nagyon megköszönjük.

Az adományokat lehet készpénzben átadni, vagy számlán átutalni:

 Készpénzben:

Az irodában, iroda időben, vagy a sekrestyében mise előtt vagy után.

Az adományról nyugtát állítunk ki.

A templomban megjelölünk egy perselyt, amelybe a névtelen adományokat,
vagy kisebb összegeket tehetik a testvérek.

Utalással:

A plébánia számlájára átutalni, a CIB banknál vezetett számlára lehet, melynek
számlaszáma: 11100104-19622969-36000001.

Az Alapítvány számlájára, melyet az OTP-nél vezetünk, melynek
számlaszáma: 11708001-20339937-00000000.

Alapítványunk közhasznú, így igazolást is tudunk adni az adókedvezmények érvényesítésére.
Ez esetben a megjegyzés rovatba az adószámot és a levelezési címet is kérjük beírni, hogy az igazolást ki
tudjuk állítani és elküldeni.

A számlaszámok a plébánia honlapján (www.regnumzobor.hu) is megtalálható,
de külön szórólapot is készítettünk, amelyet magukkal vihetnek.

Megértésüket és áldozatukat az összefogásra, előre is köszönjük.

Tisztelettel és szeretettel:

                                                                                                Molnár Alajos plébános
 

Bp. 2018. augusztus 15.

*

Budapest díjat kapott Hajnal György atya (2017. 11.17.)

Magyar Miatyánk  Imádság (2017.08.17)
Párbeszédes Mi Atyánk.doc (2017.08.10)

"Gondoskodj Te" Ráhagyatkozás.doc (2017.08.03)

*
NAGYSZÜLŐK MEGÁLDÁSA. (2017.07.30-án.)
Teremtő Istenünk, te SZENT ANNÁT, és SZENT JOACHIMOT választottad
Szűz Mária szüleinek, és így ők lettek Jézus nagyszülei.
Közbenjárásukra kérünk + áldd meg a mai nagyszülőket is, hogy örömük teljék
gyermekeikben és unokáikban, és imádságukkal és példájukkal segítsék őket a
Hozzád vezető úton.
+ Áldd meg őket testi-lelki erővel. hogy egymást mindjobban szeressék, bajaikban és 
betegségükben pedig egymás türelmes támaszai lehessenek.
+ Áldd meg az egyedül maradt nagyszülőket is, akiknek házastársát már magadhoz
szólítottad, adj nekik testi-lelki erőt, és figyelmes, segítő, szerető családtagokat.

És a mindenható Istennek,

az + Atyának a + Fiúnak és a + Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen.

*

Járművek megáldása 2017.07.23-án, Szent Kristóf ünnepén.

a) Könyörögjünk. - Mindenható örök Isten, te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áldd meg szent áldásoddal és oltalmazd gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezeket a járműveket. Add, hogy amikor szolgáid ezek használatával járják a földi élet útjait, ugyanakkor
törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében mindig előbbre haladva eljussanak
egykor az örök hazába. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

 

*

Könyörögjünk. - Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket. Áldd meg szentséges és hatalmas jobboddal e járműveket,
amelyeket a te nevedben megáldunk. Állítsd kegyesen őrizetükre szent angyalodat; és dicsőséges vértanúdnak, szent Kristófnak közbenjárására mindazoknak, akik ezeken utaznak, nyújtsd gondviselő oltalmadat minden veszéllyel szemben. Adj nekik mindenkor szerencsés megérkezést. Mutasd meg szolgáidnak az üdvösség útját, hogy kegyelmeddel támogatva eljussanak egykor a földi
élet mulandó változandóságai és vándorlása után örök céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.

b) EGYÉB ALKALMAKKOR JÁRMŰVEK MEGÁLDÁSÁRA

Könyörögjünk. - Kérve kérünk, Urunk, Istenünk! Oltalmazó szeretettel áldd meg ezt a járművet (ezeket a járműveket).
Állítsd őrül mellé(jük) szent angyalodat, hogy mindazokat, akik ezen a járművön (ezeken a járműveken) utaznak, őrizze meg
minden bajtól. és miként egykor a kocsiján utazó és közben a Szentírást olvasó etióp férfiúnak Fülöp diákonusod által
megadtad a hit kegyelmét, ugyanúgy mutasd meg ezeknek a gyermekeidnek is az üdvösség útját. Így kegyelmed segítségével
mindig csak a jóra törekedjenek, és földi életútjuk viszontagságai után elnyerhessék az örök boldogságot.

Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.


Elsőszentáldozáshoz 2017 június 11-én járultak a gyermekek.
Plébániánkon 2017 május 27-én, egyházközségi nap volt.
         Címünk:  1141 Budapest,  Zoborhegy tér 18.                Az iroda nyitvatartása:  Hétfőn - Szerdán - Pénteken:   9h - 12h-ig.
                                                                                                                                                              Kedden:   15h - 17h-ig.
                                                                                                                                                        Csütörtökön nincs félfogadás.
Térkép

Kegyeleti hely látogatási rendje:

A hét minden napján 9-17:30 között az emlékparkon keresztül.

Telefon:  +36-1-252-42-71

Levelezési címünk:  1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.

Számlaszámunk CIB Bank: 11100104-19622969-36000001

Honlapunk: www.regnumzobor.hu                                e-mail:  rmzobor@gmail.com

Felelős kiadó:  Molnár Alajos plébános